Normativa sobre la sol.licitud de discontinuïtat als estudis de doctorat

4.3. Discontinuïtat

La Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar la sol·licitud de discontinuïtat d’una inscripció de la tesi, degudament justificada i amb els informes del director i de la comissió de l’estudi de doctorat.

Aclariment núm. DO4

1) Sol·licitud de discontinuïtat d’un període inferior a 6 mesos:

 

Aquesta sol·licitud de discontinuïtat la resoldrà la Comissió de l’Estudi de Doctorat. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un informe del director de la tesi en què s’indiquin el pla de treball anual del director i el doctorand, i les condicions establertes per superar el seguiment. La Comissió de Seguiment, aprovada per la Comissió de l’Estudi de Doctorat, haurà de tenir en compte la situació excepcional de discontinuïtat. Finalment, la Comissió de l’Estudi de Doctorat farà arribar una còpia de la resolució a l’Escola de Postgrau. El període de discontinuïtat es descomptarà del període fixat d’elaboració de tesi.

Als efectes de la matriculació, amb independència de les dates de discontinuïtat, l’alumne abonarà la matrícula durant el període establert del curs acadèmic corresponent (octubre-novembre).

Als alumnes amb una resolució favorable de discontinuïtat d’un període inferior a 6 mesos se’ls mantindran la data de la inscripció de la tesi doctoral i el director de la tesi. Es farà la matrícula de l’assignatura del seguiment que correspongui.

Als alumnes que, amb independència de la durada, acreditin una baixa mèdica mitjançant un certificat mèdic oficial (que serà elevat internament al Servei Assistencial de la Salut de la UAB per a la ratificació) se li valoraran les condicions acadèmiques i econòmiques en el moment de la seva sol·licitud.

 

2) Sol·licitud de discontinuïtat d’un període superior a 6 mesos:

 

Si se sol·licita abans del 31 de desembre:

Aquestes sol·licituds les resoldrà el delegat del Rector/a per a l’Escola de Postgrau, per delegació de la Comissió d’Estudis de Postgrau (CEP). L’alumne haurà de justificar documentalment el motiu adduït en la sol·licitud de discontinuïtat, i haurà d’acompanyar la sol·licitud amb un informe raonat del director de la tesi doctoral i un altre de la Comissió de l’Estudi de Doctorat.

 

Si se sol·licita després del 31 de desembre:

Aquestes sol·licituds les resoldrà el delegat del Rector/a per a l’Escola de Postgrau, per delegació de la Comissió d’Estudis de Postgrau (CEP). L’alumne haurà de justificar documentalment el motiu adduït en la sol·licitud de discontinuïtat, i haurà d’acompanyar la sol·licitud amb un informe raonat del director de la tesi doctoral. El doctorand haurà de passar el seguiment en el moment que sol·liciti la discontinuïtat i caldrà adjuntar-hi un informe de la Comissió de l’Estudi de Doctorat.

 

En tots dos casos (1 i 2), si l’informe del director de la tesi doctoral es desfavorable, la Comissió de l’Estudi de Doctorat haurà de revisar el cas i emetre’n un informe.

Si la resolució de discontinuïtat superior a 6 mesos és favorable, s’aturarà el període d’elaboració de la tesi. En el moment en què el doctorand vulgui continuar els estudis de Doctorat, haurà de demanar una nova admissió als estudis de Doctorat i haurà de tramitar novament la inscripció de la tesi doctoral (la Comissió de l’Estudi de Doctorat podrà considerar de mantenir les condicions de la primera inscripció de tesi doctoral). Si la Comissió de l’Estudi de Doctorat manté la data de la inscripció primera, el període de la discontinuïtat no comptarà a efectes del període mínim de defensa de la tesi doctoral.

El doctorand haurà de sol·licitar la discontinuïtat amb una antelació mínima de 15 dies; i l’aturada de la inscripció de la tesi doctoral començarà a tenir vigència 15 dies naturals després del registre de la sol·licitud (data aproximada de la resolució).

 

3) Condicions de les readmissions:

 

La readmissió del doctorand als estudis de Doctorat haurà de complir les especificacions següents:

 

a) No es podrà sol·licitar l’admissió als estudis de Doctorat fins al curs següent de la resolució de discontinuïtat;

b)El director de tesi no ha de superar el nombre màxim de direccions de tesis que permet la Normativa vigent, i l’informe del director de la tesi amb què s’acompanyava la sol·licitud de discontinuïtat havia de ser favorable;

c)La línia de recerca s’oferta encara;

d)El doctorant sol·licita la readmissió durant els 3 cursos acadèmics següents.